Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

 

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Ignacego Krasickiego 10 ,tel. 77 482 35 64 (dalej: Administrator danych)

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail inspektor@kancelaria-odo.pl

3.   Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych uczniów orazrodziców/opiekunów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym),  w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm), oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020, poz. 493 i poz. 492) 

4.    Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.

5.    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji. 

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych/danych osobowych ucznia, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

7.    Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.

8.   Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie  ucznia z udziału w  zajęciach prowadzonych w formie nauczania na odległość. 

 

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły