Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Zarządzenie dyrektora w sprawie organizacji zajęć z dnia 14 stycznia 2021


ZARZĄDZENIE NR 1/I/2020
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
z dnia  14 stycznia 2021r.

w sprawie  organizacji  pracy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie – Koźlu w czasie pandemii COVID-19

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 322 ze zm.)

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 4 t.j. ),   

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie  bezpieczeństwa i higieny   
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz. 1166. t.j.)   

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 1394  t.j..),   

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1389)

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309 t.j.) 

·       Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych od dnia 18 stycznia 2021r.

§1 Zobowiązuję pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy do przestrzegania podstawowych zasad higieny, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

§2 Ograniczam przebywanie w szkole osób z zewnątrz, a przebywający instruowani są na okoliczność  zachowania wszelkich środków ostrożności. Dodatkowo osoby wchodzące w dozwolony obszar zostają wpisane do ewidencji przez osobę dyżurującą przy wejściu

§3 Wprowadzam organizację pracy, która ogranicza do niezbędnego minimum stykanie się ze sobą poszczególnych uczniów/grup uczniów oraz pracowników szkoły. 

§4 Wprowadzam  Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 obowiązującą na terenie szkoły – załącznik numer 1.

§5 Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i stosowania wprowadzonych procedur.

§6 Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 13/VIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.

§7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 1/I/2021  
 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy 

 z dnia 14.01.2020    

w sprawie bezpieczeństwa na terenie ZSS w czasie trwania COVID - 19   

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH 
 im. JANA BRZECHWY w KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
  u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845, 2112,2401 t.j..),   
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 322 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2021 r. poz. 4 t.j. ),   

•      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie   bezpieczeństwa i higieny   w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020r. poz. 1166. t.j.)   

•     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U z 2020r. poz. 1394  t.j..),   

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1389)
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309 t.j.) 

•      Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych od dnia 18 stycznia 2021r.

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.   Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły, dzieci/uczniów oraz rodziców bądź opiekunów dzieci/uczniów uczęszczających do szkoły.   

 1. Celem procedury jest:  

1)zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; umożliwienie uczniom udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. 

3.Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie gwarantują w 100% wyeliminować ryzyka związanego      z zakażeniem.   

4.   Posyłanie ucznia na zajęcia/ udział ucznia w zajęciach powinno następować, po przeanalizowaniu przez rodziców/opiekunów/ pełnoletnich uczniów ryzyka związanego  
z zachorowaniem na COVID -19. 

5.   Uczniowie/dzieci oraz rodzice  wchodzą do szkoły tylko wejściem głównym oraz  wejściem C gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i postępują zgodnie  z poleceniami pracowników szkoły. 

6.   Osoby z zewnątrz na terenie szkoły mogą korzystać z telefonów komórkowych tylko w wyjątkowych sytuacjach i z zachowaniem zasad higieny.  

7.   Pracownicy wyposażeni są w środki ochrony zgodnie ze specyfiką prowadzonych zajęć i czynności (maseczki/ przyłbice/rękawiczki/pleksi). 

8.   Uczniowie i pracownicy w częściach wspólnych szkoły powinni zakrywać usta i nos (z wyłączeniem uczniów/dzieci zwolnionych z obowiązku zakładania maseczki)

9.   Wejścia osób niebędących pracownikami oraz uczniami szkoły są ewidencjonowane w zeszycie wejść i wyjść.

§ 2.  ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.       Zajęcia w szkole będą odbywały się według ustalonego planu lekcji. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może zmienić godziny pracy szkoły. 

2.       Placówka będzie czynna od 6:30 do 18:00. 

 1. Na terenie budynku szkoły zostanie utworzone izolatorium w sali 103 – I piętro budynku. 
 2. Termometr bezdotykowy znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej 
 3. Podczas pierwszej godziny lekcyjnej Pielęgniarka Szkolna będzie dokonywała rutynowego pomiaru temperatury ciała  uczniów termometrem bezdotykowym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły zostały udostępniony dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących oraz jednorazowe foliowe rękawiczki. Dozowniki  z płynem dezynfekującym są również rozmieszczone w salach dydaktycznych i korytarzach szkoły wraz z instrukcjami prawidłowego stosowania oraz plakatami informującymi  o środkach ostrożności w czasie pandemii. 
 5. Uczniowie na zajęcia są przyprowadzani wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych (dotyczy uczniów wymagających opieki w drodze „do” i „ze” szkoły) 
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady : 
 7. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi 

•       Zachowanie dystansu pomiędzy wchodzącymi 1,5m 

•       Zachowanie dystansu od pracowników szkoły 1,5m 

 • Opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, 
 1. Dzieci/uczniowie pod opieką nauczyciela będą przebywać na zajęciach w grupach według odrębnych przepisów dot. liczebności klas z uwzględnieniem niepełnosprawności uczniów. Dopuszcza się obecność w sali pomocy nauczyciela podczas zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

10.    Na ile to możliwe nauczyciel  grupy i pomoc nauczyciela przypisani zostaną na stałe do danej grupy.  

 1. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie ucznia/ przychodzenie ucznia jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.  
 2. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go 
    w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MZ, MEiN, GIS - www.gov.pl/Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)  
 3. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali.  

14.    Sale, w których przebywają dzieci/uczniowie są wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych i zabawek z domu do szkoły. 
 2. Ubrania na zmianę uczniów należy przechowywać w szafkach/szatniach. 

17.    Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy. Do dyspozycji w świetlicy znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – szczegółowe zapisy określa Regulamin Świetlicy Szkolnej. 

18.    Zostanie upowszechniony harmonogram pracy biblioteki szkolnej uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  w bibliotekach. – szczegółowe zapisy określa Regulamin Biblioteki Szkolnej. 

 1. Śniadanie ucznia powinno być przygotowane bezpośrednio do spożycia i przechowywane 
   w zamkniętym pojemniku. Dziecko/uczeń może mieć ze sobą wodę lub inny napój  
  w zamkniętej butelce. W szkole nie będą przygotowywane żadne napoje ani żywność dla uczniów za wyjątkiem zajęć kulinarnych. 
 2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych oraz kulinarnych należy czyścić/dezynfekować w miarę możliwości poza każdych zajęciach. 
 3. Dzieci/uczniowie spożywają posiłki w sali; przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.   
 4. Dożywianie uczniów (catering) w formie obiadów dwudaniowych będzie wydawane codziennie na naczyniach jednorazowych w jadalni mieszczącej się na piętrze budynku. 
 5. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich w stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Dopuszcza się korzystanie z obiadów podczas zajęć lekcyjnych uczniów pod opieką pomocy nauczyciela przypisanej grupie. 
 6. Dzieci/uczniowie myją ręce wodą i mydłem (po wejściu do szkoły, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach, w tym przed następnymi zajęciami).  
 7. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla uczniów i pracowników.  
 8. Dzieci/uczniowie wychodzą na plac zabaw, boisko oraz siłownię plenerową rotacyjnie, aby grupy i dzieci/uczniowie się nie stykały.  
 9. Podczas przerw zaleca się rotacyjne przebywanie grup na terenie przyszkolnym oraz korytarzach szkolnych, 
 10. Na korytarzach zostały wyznaczone przestrzenie w których powinni przebywać uczniowie danej klasy w celu uniknięcia nadmiernego kontaktu między uczniami. 
 11. Zaleca się aby uczniowie wraz z pomocą nauczyciela korzystali z pomieszczeń higieniczno -sanitarnych podczas zajęć lekcyjnych ,tak aby częściowo ograniczyć gromadzenie się uczniów oraz personelu podczas przerw w toaletach szkolnych. 
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, siłowni plenerowej ,placu zabaw 
   i terenu przyszkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu, w tym w czasie przerw. 
 13. Podczas realizacji zajęć, w tym m.in. wychowania fizycznego , w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, 

32.    W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy, itd.  

 1. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci/uczniów szkoły, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.  

34.    Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących. 

 

 

§ 3.  PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA/UCZNIA

 1. Rodzic przyprowadza na zajęcia dziecko/ucznia zdrowego. Wskazane jest zmierzenie temperatury ciała dziecka/ucznia przed wyjściem na zajęcia. 

2.     Przyprowadzenie dziecka/ucznia do szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział ucznia we wszystkich zajęciach oraz na wyjście na plac przyszkolny i wycieczki wynikające z planu zajęć. 

3.     Do szkoły w danym dniu, dziecko/ucznia przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.   

 1. Rodzic wraz z dzieckiem/uczniem wchodzi do części wspólnej (przedsionka). Pracownik pomaga w razie potrzeby dziecku w czynnościach samoobsługowych  (w tym mycie/dezynfekcja rąk) i odprowadza do nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbiera dziecko bezpośrednio od rodzica i pomaga mu  
  w czynnościach samoobsługowych. 
 2. Rodzic przyprowadza dziecko przestrzegając rygorystycznie zasadzachowania ostrożności (odstęp 1,5 m, maseczka/przyłbica). 
 3. Korzysta  z  płynu dezynfekcyjnego umieszczonego  przy drzwiach wejściowych wewnętrznych.  

7.  Uczniowie z wyjątkiem uczniów korzystających z dowozów i świetlicy szkolnej odbierane są przez rodzica bezpośrednio po zajęciach.Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia  i dezynfekowane wszystkie klamki, poręcze oraz inne powierzchnie.  

8.     Podczas rozchodzenia się dzieci/uczniów do domu nauczyciel odprowadza dziecko/ucznia do drzwi sali  i przekazuje dyżurnej woźnej/pomocy nauczyciela. Woźna/pomoc nauczyciela pomaga dziecku się ubrać i następnie przekazuje oczekującemu przed wejściem do placówki rodzicowi.  

9.     Rejestrowanie czasu pobytu dziecka w okresie czasowej opieki w szkole odbywa się przez nauczycieli w dzienniku/karcie indywidualnej (w przypadku edukacji zdalnej). 

§ 4  OBOWIĄZKI RODZICÓW ORAZ PEŁNOLETNICH UCZNIÓW 

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. (nie dotyczy uczniów korzystających z dojazdów) 
 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w szkole.  

3.     Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie swojego zdrowia 

(dotyczy pełnoletnich uczniów) lub zdrowia dziecka a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

 1. Nie posyłają do szkoły dziecka/ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie    lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi szkoły.  

5.     Do szkoły rodzic przyprowadza dziecko/ucznia zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura od 38,0oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Dotyczy to również pełnoletnich uczniów. 

6.     Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej chorowało.  

7.     Przed przyprowadzeniem dziecka/ucznia do szkoły zaleca się zmierzenie dziecku temperatury. Pełnoletni uczeń sam monitoruje temperaturę ciała.  

8.     Rodzice wyjaśniają dziecku/uczniowi, aby nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.   

 1. Regularnie przypominają dziecku/uczniowi o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.  
 2. Jeżeli będzie konieczność wejścia do budynku szkoły bezwzględnie przy każdym wejściu  i wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej     w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją. 
 3. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły. 

 

§ 5.  OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do obowiązujących przepisów     i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.  
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków  do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.   
 3.  Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.  
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka/ ucznia lub pracownika.  
 5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.   
 6. Zapewnia przy wejściu   głównym  dozownik   z płynem do    dezynfekcji rąk,  a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).  
 7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.  
 8. W przypadku korzystania z urządzeń terenowych, zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw.   

 

§ 6.  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW  

 Każdy pracownik zobowiązany jestdo stosowania się do niniejszej Procedury oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz   Głównego Inspektora  Sanitarnego,Pracownicy administracji oraz obsługi   sprzątającej     powinni ograniczyć kontakty z nauczycielami, uczniami oraz pomocami nauczyciela do niezbędnego minimum. 

Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji lub w izolacji w warunkach domowych. Pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i w razie potrzeby pomiaru temperatury. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (np. kwarantanna, izolacja domowa) lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu oraz zawiadamia o tym fakcie telefonicznie sekretariat/ dyrektora szkoły.   

 1. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą wyznaczonym wejściem(wejście główne A)  
 2. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach  w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.  
 3. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.   
 4. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji , 
  a do zachowania bezpiecznych warunków:  
  1. wyjaśniają dzieciom/uczniom, jakie zasady obowiązują w Szkole i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć  u dzieci/uczniów poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku 
  2. instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci/uczniów (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) 
  3. przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci/uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw czy siłowni plenerowej, 
  4. informują uczniów w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości percepcyjnych,  
   o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust   
  5. dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży 
  6. organizują w miarę możliwości wyjścia poszczególnych grup dzieci/uczniów na teren przyszkolny, tak aby grupy dzieci/uczniowie nie mieszali się ze sobą 
  7. unikają organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym pomieszczeniu lub przy jednym urządzeniu na placu zabaw
  8. organizują codzienną gimnastykę podczas wietrzenia sali   
  9. często /co godzinę/ wietrzą sale , w miarę możliwości zajęcia są prowadzone przy uchylonych oknach, 
  10. przygotowują materiały do nauki oraz w razie potrzeby świadczą pracę zdalną  dla dzieci/uczniów objętych edukacją zdalną.  

9.     Personel obsługowy- pomoce nauczyciela, woźna, sprzątaczkikonserwator zgodnie  
z wyznaczonymi zadaniami:

 • odbiera dziecko/ucznia od rodzica i odprowadza je do nauczyciela, 
 • podczas rozchodzenia się dzieci/uczniów odbiera je z sali i  odprowadza do drzwi wejściowych- do opiekuna , 
 • wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 1,5 m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,  
 • dezynfekuje powierzchnie dotykowe- poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków i inne,   
 • dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.   
 • czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci/uczniów i personel przynajmniej 2 razy na dobę.  
 •  czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19 we współpracy z pielęgniarką szkolną. 

10.  Sekretariat szkoły  

a)     Do sekretariatu należy wchodzić pojedynczo w osłonie ust i nosa. 

b)    Przed sekretariatem zostaje wyznaczone miejsce w którym należy oczekiwać załatwienia sprawy. 

c)     Zaleca się aby w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie / 77 482 35 64  /   692 559 454 bądź przez e-mail zss.kkozle@op.pl  

d)    Pracownicy sekretariatu pracują za osłoną biurek z pleksi w szczególności w obecności osób z zewnątrz czy innych pracowników, 

e)     Pracownicy sekretariatu zobowiązani są do częstego mycia / dezynfekowania rąk. 

 

11. Gabinety szkolne (gabinet dyrektora szkoły, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, logopedy, SZPiK, gabinet pielęgniarki, sala SI)

a)     do gabinetu należy wchodzić pojedynczo w osłonie ust i nosa, 

b)    osoba wchodząca zobowiązana jest do wcześniejszego zdezynfekowania rąk, 

c)     w miarę możliwości należy załatwiać sprawy drogą telefoniczną /77 482 35 64 /692 559 454 bądź przez e-mail zss.kkozle@op.pl  

 

§ 6.  ZASADY POSTĘPOWANIA
 NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 

1.       W przypadku dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano objawy opisane wyżej lub które samo zgłasza złe samopoczucie, ma zastosowanie niżej wyszczególniony sposób postępowania: 

 • nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji 
 •  nauczyciel bezzwłocznie  zawiadamia  rodziców o stwierdzeniu objawów chorobowych
 • wyznaczony pracownik obsługi (woźna, sprzątaczka) zabezpiecza się za pomocą przyłbicy, kombinezonu ochronnego, półmaski i rękawiczek 
 • bezzwłocznie izoluje dziecko w tzw. izolatorium- wyznaczonym pomieszczeniu w placówce; sala 103 , I piętro
 • pozostaje z dzieckiem/uczniem utrzymując min. 2 m odległości. 

2.       Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 90 minut. 

3.       Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, 
w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka/ucznia alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego. 

4.       W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, lub jeżeli rodzic nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora  

5.       Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 77 482 1174/ 77 446 9872/ 774469873,w celu ustalenia dalszych działań 

6.       Jeżeli u dziecka/ucznia które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic/pełnoletni uczeń ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki 

7.       Aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID-19, prawo do przyprowadzania  i odbierania dzieci ze szkoły mają tylko rodzice/opiekunowie prawni dziecka 

8.       Z zasadami postępowania z dzieckiem/uczniem chorym rodzice zostają zapoznani za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

9.       Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników szkoły. 

10.    W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia u pracownika (objawy takie, jak np.: duszności, kaszel, gorączka), ma zastosowanie niżej opisany sposób postepowania: 

a)    pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia

b)    dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przed przystąpieniem do działań zakłada przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki 

c)    dyrektor zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.  

2.   Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.  

  

 ZAŁĄCZNIKI do procedury: 

Załącznik numer 1 Szczegółowy zakres zadań personelu obsługowego w Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Kędzierzynie-Koźlu  w okresie pandemii Covid-19.

Zobacz galerię zdjęć:

zobacz wszystkie artykuły