Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy w Kędzierzynie – Koźlu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:

• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych,

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających

w szczególności z :

1.   niepełnosprawności,

2.   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

3.   niepowodzeń edukacyjnych,

4.   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu      wolnego, kontaktami środowiskowymi.

5.    trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem w innej placówce..

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom WSZYSCY NAUCZYCIELE prowadzący zajęcia z uczniem, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci i doradca zawodowy

  

  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

⇒ uczniom 

• zajęć rozwijających uzdolnienia ( koła zainteresowań); 

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym;

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej- w przypadku gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

• porad i konsultacji;

⇒ rodzicom uczniów i nauczycielom

• porad i konsultacji; 

• spotkań indywidualnych

• spotkań w ramach wywiadówek. 

• 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;    

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela. 

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna.