Zespół Szkół Specjalnych
im. Jana Brzechwy
w Kędzierzynie-Koźlu


Programy Romskie


Podsumowanie realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030- promocja programu.

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu podejmowane są działania wspierające edukację uczniów romskich. Od 14 lat  pozyskiwane są środki finansowe umożliwiające realizację dodatkowych zadań w ramach rządowego programu. W 2021 roku szkoła realizowała  3 zadania w ramach wieloletniego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dodatkowo jedno zadanie w ramach programu realizowało Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko” działające w szkole.

Zadania realizowane w ramach programu finansowane były ze środków programu, zgodnie z Porozumieniami zawartymi pomiędzy Wojewodą Opolskim oraz Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim. 

Jednym z zadań  było doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii uczniów w ramach realizacji projektu pn. ,,Podłoga interaktywna ‘’Magiczny Dywan” w edukacji uczniów romskich”. Z przyznanej dotacji celowej został zakupiony sprzęt edukacyjny – podłoga interaktywna Fun Floor z pakietem rewalidacyjnym. Sprzęt ten znajduje się obecnie w świetlicy integracyjnej, w której odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla uczniów romskich i polskich oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i podtrzymujące tożsamość etniczną.  Efektem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu jest  rozwój psychofizyczny wychowanków świetlicy, zapewnienie uczniom aktywnego wypoczynku po godzinach lekcyjnych oraz propagowanie kultury romskiej.  Uczniowie chętnie korzystają z nowego urządzenia, które wcześniej nie było im znane. Wspólne zabawy są doskonałą formą do integracji uczniów romskich i polskich. Koszt całkowity zadania wynosił 10 199 zł. Na realizację zadania Wojewoda Opolski z programu przekazał kwotę w wysokości 8 699 zł., natomiast zgodnie z projektem, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przekazał ze finansowy wkład własny w wysokości 1 530 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach programu było zorganizowanie trzydniowej wycieczki integracyjnej do Złotego Stoku dla uczniów romskich pod hasłem „Razem poznajemy nasz kraj”. Podczas wycieczki uczniowie przeżywali chwile pełne wrażeń. Zwiedzili m.in. Kopalnię Złota, mieli okazję przejechać się podziemnym tramwajem, wypłukiwali złoto, zwiedzali Średniowieczny Park Techniki, a także poznawali architekturę i przyrodę regionu. Celem projektu było pokazanie dzieciom romskim piękna polskiej ziemi, integracja uczniów romskich z rówieśnikami ze szkoły oraz wspólne przeżywanie i zdobywanie nowych doświadczeń. Koszt całkowity zadania wynosił 12 660 zł. Na realizację niniejszego projektu Wojewoda Opolski przekazał z programu dotację celową  w wysokości 10 760 zł., natomiast Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, na realizację zadania przekazało kwotę w wysokości 1 900 zł. 

Trzecim zadaniem było zorganizowanie kulinarno-historycznych warsztatów dla  uczniów.  W ramach projektu pn. ,,Kulinarno-historyczna integracja uczniów romskich” zorganizowano 4 spotkania integracyjne, podczas których uczniowie wspólnie przygotowali potrawy, oraz poznawali kulturę i tradycję Romów. Dzięki warsztatom uczniowie rozwijali nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabywali umiejętności planowania i organizowania swoich działań, rozwijali kreatywność, samodzielność i sprawność manualną. Mieli okazję zapoznać się z zasadami savoir- vivru przy stole. Na kulinarne spotkania przeznaczono 1 900 zł. (w tym 1765 zł. z dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 135 zł. ze środków własnych).

Czwarte zadanie pod hasłem „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci romskich”, koordynowane było przez   Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”, działające  w szkole. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia terapeutyczne dla 4 dzieci romskich w wieku od 3 do 6 roku życia. Głównym celem zajęć było przygotowanie dzieci romskich do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez naukę języka polskiego, wzbogacanie słownictwa, poprawę, komunikacji, mowę czynną, socjalizację w środowisku, wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, a także uświadomienie rodziców odnośnie potrzeby edukacji ich dzieci. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, psychologa, terapeutę i nauczyciela- asystenta edukacji romskiej. Na to zadanie  przeznaczono z projektu 6800 zł.

Działania realizowane w ramach środków pieniężnych pozyskanych z Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników zadań. Wsparcie finansowe z niniejszego programu jest szansą  na poprawę funkcjonowania uczniów romskich w środowisku szkolnym i domowym, przyczynia się do ich lepszej współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz poprzez wspólnie spędzany czas następuje integracja między rówieśnikami, zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej.

 

Krystyna Gielas

 

Zobacz galerię zdjęć: