IMG-4941
IMG-4940
IMG-4939
IMG-4938
IMG-4937

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zobacz też:

Dogoterapia
Biofeedback
Logopedia
Stymulacja psycho-audiolingwistyczna
W co grają dzieci - o sztuce skutecznego działania
Integracja sensoryczna

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych im Jana Brzechwy w Kędzierzynie – Koźlu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności z :
 1. niepełnosprawności,
 2. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 3. niepowodzeń edukacyjnych,
 4. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi.
 5. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem w innej placówce..

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom WSZYSCY NAUCZYCIELE prowadzący zajęcia z uczniem, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci i doradca zawodowy.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

⇒ uczniom

 • zajęć rozwijających uzdolnienia ( koła zainteresowań);
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej- w przypadku gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
 • porad i konsultacji;

⇒ rodzicom uczniów i nauczycielom

 • porad i konsultacji;
 • spotkań indywidualnych
 • spotkań w ramach wywiadówek.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna.