IMG-4941
IMG-4940
IMG-4939
IMG-4938
IMG-4937

O szkole

MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ról społecznych w dostępnym dla nich zakresie.

Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Pracujemy korzystając z nowoczesnych metod terapeutycznych w oparciu o nowe technologie. Zapewniamy pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. W naszej szkole uczniowie mają zapewnione smaczne posiłki, opiekę w świetlicy szkolnej, opiekę pielęgniarską. Po lekcjach chętni uczniowie mogą korzystać z różnych form aktywności pozalekcyjnej.

POSIADAMY SPECJALISTYCZNE GABINETY TERAPEUTYCZNE:

  • gabinet logopedy wyposażony w nowoczesny sprzęt i programy terapii mowy
  • gabinet integracji sensorycznej (SI)
  • gabinet terapii metodą biofeedback
  • salkę do gimnastyki korekcyjnej
  • gabinety psychologa i pedagoga
  • gabinet doradcy zawodowego
  • gabinet pielęgniarki szkolnej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Stowarzyszenie „Zawsze dziecko”

Świetlica szkolna

Nasz zespół

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna